We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Curaçao en St. Maarten

Alhoewel Curaçao en St. Maarten autonome landen zijn geworden binnen het Koninkrijk zullen zij voorlopig het Nederlands-Antilliaans wettelijke stelsel blijven hanteren. Ook kennen beide eilanden als munteenheid nog de Antilliaanse gulden (Naf). Omdat beide landen nog een identieke belastingwetgeving kennen worden zij hieronder gezamenlijk behandeld. Gemakshalve wordt hierbij slechts gesproken over Curaçao.

Het belastingstelsel op Curaçao maakt onderscheid tussen ingezetenen (permanent wonend op Curaçao) en niet-ingezetenen (niet permanent wonend op Curaçao maar wel inkomsten genietend uit Curaçaose bron). Het voorgaande brengt met zich mee dat een inwoner van Nederland met een vakantiewoning op Curaçao als niet-ingezetene onderworpen is aan Curaçaose belastingheffing.

Aan welke Curaçaose belastingheffing dient u dan te denken?

Bij aankoop van de vakantiewoning

U betaalt 4% overdrachtsbelasting over de bedongen koopsom van de woning.

Bij bezit van de vakantiewoning

Curaçao kent geen onroerende-zaakbelasting. Wel kent Curaçao een grondbelasting. Dit betreft een jaarlijkse heffing van 0,3% over de belaste waarde van een gebouw. De belaste waarde wordt hierbij vastgesteld door de belastinginspecteur. Met ingang van 1 januari 2014 is de grondbelasting op Curaçao (en niet op St. Maarten) vervangen door de onroerende-zaakbelasting (OZB). De OZB zal jaarlijks geheven worden van degene die aan het begin van het kalenderjaar genot heeft van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. De heffingsmaatstaf is de waarde in het economische verkeer. De progressieve tarieven variëren van 0,4% tot 0,6%.

Bij verhuur en verkoop van de vakantiewoning

Indien u besluit uw vakantiewoning te verhuren zullen de huurinkomsten hieruit voor 65% onderworpen zijn aan Curaçaose inkomstenbelasting. Eventuele rente en kosten die verband houden met de verhuur van de vakantiewoning zijn slechts aftrekbaar indien er huurinkomsten tegenover staan. Eventuele vermogenswinsten bij verkoop worden niet belast.

Bij schenken en erven van de vakantiewoning

Schenking/vererving van een vakantiewoning door/van een in Nederland woonachtige eigenaar is niet onderworpen aan Curaçaose successiebelasting. Wel krijgt u dan te maken met overgangsbelasting. Het tarief hiervan bedraagt 8%.

Mindmap: Tweede woning op Curaçao/St. Maarten

CURAÇAO & ST. MAARTEN_Curacaodesk 20150308

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland?

Inkomstenbelasting

Omdat u woonachtig bent in Nederland zal Nederland de vakantiewoning op Curaçao in de inkomstenbelastingheffing (box 3) willen betrekken (op grond van het woonplaatsbeginsel). Curaçao zal de vakantiewoning in de Curaçaose belastingheffing willen betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op? Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenk- en erfbelasting

Ook ten aanzien van de schenk- en erfbelasting treedt er dubbele belastingheffing op bij het schenken of nalaten van de vakantiewoning. Curaçao heft immers overgangsbelasting en Nederland schenk- en erfbelasting (op grond van het woonplaatsbeginsel). Ook in dit geval is de heffing op grond van de BRK aan Curaçao toegewezen.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »